Licencja

Licencja ABDEOLicencja dla użytkownika końcowego

§ 1

 1. Niniejsza Umowa licencyjna określa zasady udzielenia przez Licencjodawcę Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie (dalej “Licencja”) z Oprogramowania CMS / CRM / ERP do zarządzania treścią strony internetowej dostosowanego do indywidualnych wymagań klienta (dalej „Oprogramowanie”) w projekcie określonym w § 3.
 2. Korzystanie z Oprogramowania jest możliwe jedynie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej.

§ 2

 1. Oprogramowanie stanowi przedmiot praw autorskich Licencjodawcy.
 2. Licencjodawca oświadcza, że Oprogramowanie jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Do skutecznego udzielenia Licencji konieczne jest wykonanie następujących czynności: (1) podpisanie Umowy licencyjnej, (2) uruchomienie Oprogramowania na serwerze docelowym wskazanym przez Zamawiającego, (3) oznaczenie Licencji przez Licencjodawcę za pomocą hologramu z indywidualnym numerem oraz (4) dokonanie przez Zamawiającego zapłaty całego wynagrodzenia Licencjodawcy.

§ 3

 1. Licencjodawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie Licencji na Oprogramowanie do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem użytkowania na następującej stronie internetowej:
  www.xxx.pl – Opis strony internetowej.
 2. Licencja upoważnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach,  w szczególności na dysku komputerowym, w tym także tworzenia kopii na potrzeby wersji deweloperskich.
  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w tym wprowadzania do pamięci komputera i udostępnianie w postaci cyfrowej,

§ 4

 1. Licencjodawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na łączenie Oprogramowania z innymi utworami.
 2. Licencjodawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie zmian w Oprogramowaniu, w tym również na wykorzystanie Oprogramowania w całości lub w części pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie będą godzić w rzetelne wykorzystanie.
 3. Zamawiający oznaczy Licencjodawcę jako twórcę Oprogramowania, podając nazwę Licencjodawcy oraz link do strony internetowej Licencjodawcy.
 4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia wszelkich uprawnień lub zezwoleń wynikających z umowy na podmioty trzecie pod warunkiem (1) uprzedniego pisemnego powiadomienia Licencjodawcy o tym fakcie i uzyskaniu jego akceptacji, oraz (2) uiszczeniu kwoty 200,00 zł netto na jego rzecz.
 5. Licencjodawca wyraża zgodę na korzystanie z Oprogramowania przez osoby współpracujące z Zamawiającym na podstawie pisemnej umowy obejmującej korzystanie z Oprogramowania. Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania od osób z nim współpracujących pisemnego zapewnienia przestrzegania postanowień Umowy licencyjnej.
 6. Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania osób współpracujących z Zamawiającym jak za własne działania i zaniechania.

§ 5

 1. Zamawiający oświadcza, iż znany mu jest zakres funkcji Oprogramowania i przyjmuje je w użytkowanie w wersji dostarczonej mu przez Licencjodawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Licencjodawca będzie udostępniał aktualizacje zgodnie z ustalanym przez siebie harmonogramem. Strony postanawiają, że Zamawiającemu nie będzie przysługiwało roszczenie o udostępnienie aktualizacji.
 3. Zamawiający deklaruje, że rozumie, iż informacje techniczne związane z budową Oprogramowania uzyskane w związku z Umową stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy i są one informacjami poufnymi Licencjodawcy, oraz zobowiązuje się do zachowania ich w poufności. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, nawet jeżeli działania nie zagrażają interesom drugiej Strony.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego zobowiązania do zachowania w poufności tych informacji od każdego podmiotu lub osoby współpracującej, która posiada bezpośredni dostęp do Oprogramowania.

§ 6

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest utworem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach, serwerach w sieci Internet, sieciach lokalnych i przy użyciu przeglądarek WWW.
 2. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu nie przez Licencjodawcę uprawnienia gwarancyjne, o ile mają zastosowanie, są przez Zamawiającego utracone.
 3. Licencjodawca nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody oraz utracone korzyści wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożliwością używania Oprogramowania.
 4. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu, w szczególności zmodyfikowania jego kodu, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Umowy licencyjnej, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, nie więcej jednak niż 250 000 zł. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Licencjodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kary umownych.

§ 7

 1. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia Umowy licencyjnej przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli Zamawiający narusza postanowienia Umowy licencyjnej, Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy licencyjnej po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, z zagrożeniem wypowiedzenia Umowy licencyjnej w razie jego bezskutecznego upływu.
 3. Po rozwiązaniu Umowy licencyjnej, Zamawiający zobowiązany jest usunąć wszystkie pliki Oprogramowania lub związane z działaniem Oprogramowania z wszelkich lokalizacji, w tym kopii bezpieczeństwa. W razie braku usunięcia plików, stosuje się odpowiednio przepisy postanowienia § 6 ust. 5.
 4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Licencja dla partnera

§ 1

 1. Niniejsza Umowa licencyjna określa zasady udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie (dalej “Licencja”) z Oprogramowania CMS / CRM / ERP do zarządzania treścią strony internetowej dostosowanego do indywidualnych wymagań klienta (dalej „Oprogramowanie”) w projekcie określonym w § 3.
 2. Korzystanie z Oprogramowania jest możliwe jedynie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej.

§ 2

 1. Oprogramowanie stanowi przedmiot praw autorskich ALFA BRAVO Artur Baza, Bogumił Cenian S.C. z siedzibą w Gdyni (81-415) przy ul. Batalionów Chłopskich 27/2, NIP 5862320202 REGON 367683291 dalej zwanym Wykonawcą.
 2. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Do skutecznego udzielenia Licencji konieczne jest wykonanie następujących czynności: (1) podpisanie Umowy licencyjnej, (2) uruchomienie Oprogramowania na serwerze docelowym wskazanym przez Zamawiającego, (3) oznaczenie Licencji przez Wykonawcę za pomocą hologramu z indywidualnym numerem oraz (4) dokonanie przez Zamawiającego całego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie Licencji na Oprogramowanie do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem użytkowania na stronie internetowej.
 2. Licencja upoważnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności na dysku komputerowym, w tym także tworzenia kopii na potrzeby wersji deweloperskich.
  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w tym wprowadzania do pamięci komputera i udostępnianie w postaci cyfrowej,

§ 4

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na łączenie Oprogramowania z innymi utworami.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na dokonywanie zmian w Oprogramowaniu, w tym również na wykorzystanie Oprogramowania w całości lub w części pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie będą godzić w rzetelne wykorzystanie.
 3. Zamawiający oznaczy Wykonawcę jako twórcę Oprogramowania, podając nazwę Wykonawcy oraz link do strony internetowej Wykonawcy,
 4. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia całości zobowiązań i uprawnień lub zezwoleń wynikających z niniejszej umowy licencji na podmiot trzeci z zastrzeżeniem (1) uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i uzyskaniu jego akceptacji, oraz (2) uiszczeniu kwoty 200,00 zł netto na jego rzecz.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z Oprogramowania przez osoby współpracujące z Zamawiającym na podstawie pisemnej umowy obejmującej korzystanie z Oprogramowania. Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania od osób z nim współpracujących pisemnego zapewnienia przestrzegania postanowień Umowy licencyjnej.
 6. Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania osób współpracujących z Zamawiającym jak za własne działania i zaniechania. 

§ 5

 1. Zamawiający oświadcza, iż znany mu jest zakres funkcji Oprogramowania i przyjmuje je w użytkowanie w wersji dostarczonej mu przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wykonawca będzie udostępniał aktualizacje zgodnie z ustalanym przez siebie harmonogramem. Strony postanawiają, że Zamawiającemu nie będzie przysługiwało roszczenie o udostępnienie aktualizacji.
 3. Zamawiający deklaruje, że rozumie, iż informacje techniczne związane z budową Oprogramowania uzyskane w związku z umową stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, nawet jeżeli działania nie zagrażają interesom drugiej strony.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego zobowiązania do zachowania w poufności tych informacji od każdego podmiotu, któremu udzielana dostęp do Oprogramowania Wykonawcy.

§ 6

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest wytworem intelektu, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jego zasad zachowania się i działania na komputerach, serwerach w sieci Internet, sieciach lokalnych i przy użyciu przeglądarek WWW.
 2. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu przez Zamawiającego jest dozwolone z zastrzeżeniem utraty praw gwarancyjnych dla zmodyfikowanych elementów oprogramowania.
 3. Wykonawca nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za szkody oraz utracone korzyści wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożliwością używania Oprogramowania.
 4. W przypadku dokonania zmian w Oprogramowaniu, w szczególności zmodyfikowania jego kodu, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania.
 5. Jeżeli Zamawiający narusza postanowienia Umowy licencyjnej, Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy licencyjnej po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, z zagrożeniem wypowiedzenia Umowy licencyjnej w razie jego bezskutecznego upływu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Umowy licencyjnej, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, nie więcej jednak niż 250 000 zł. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kary umownych.

§ 7

 1. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia Umowy licencyjnej przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Po rozwiązaniu Umowy licencyjnej, Zamawiający zobowiązany jest usunąć wszystkie pliki Oprogramowania lub związane z działaniem Oprogramowania z wszelkich lokalizacji, w tym kopii bezpieczeństwa.. W razie braku usunięcia plików, stosuje się odpowiednio przepisy postanowienia § 6 ust. 6.
 4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.