Polityka prywatności w ALFA BRAVO

Informacja o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych - RODO.

RODO to powszechnie używany skrót oznaczający nowe, unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. RODO weszło w życie z dniem 25.05.2018 r.

Co znajduje się niniejszym dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy, przetwarzamy oraz przechowujemy Państwa dane osobowe.

Jak przetwarzamy państwa dane osobowe?

Jako ALFA BRAVO s.c. Artur Baza, Bogumił Cenian (dalej zwany „ALFA BRAVO s.c.”) , w świetle obowiązujących przepisów, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu I na jakiej podstawie wykorzystujemy państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO;
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO);

Które dane są nam potrzebne?  

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będziemy mogli zawrzeć umowy). W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszych usług czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

Komu przekazujemy państwa dane? 

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych usług:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom pośredniczącym w realizacji naszych usług lub organizacji
  akcji marketingowych zgodnie z umową;
 2. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 3. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 4. podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
 5. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

Innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
 3. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
 4. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
  – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

ALFA BRAVO s.c. w celu realizacji usługi ma prawo, w celu wykonania usługi i zakresie niezbędnym dla jej wykonania zgodnie z umową, przekazać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

Przetwarzanie przez wyżej wymienione podmioty Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, ALFA BRAVO s.c. ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny Klienta.

Dane z innych źródeł  

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: art.6 ust. 1 b) RODO) oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: art.6 ust. 1 f) RODO).

Przysługujące państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając pisemny wniosek na adres siedziby firmy:

ALFA BRAVO s.c. , ul. Batalionów Chłopskich 27/2, 81-415 Gdynia, bądź mailowo na adres: rodo@alfabravo.pl

Aby mieć pewność. że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu (należy zauważyć że taki sprzeciw może spowodować niemożliwość realizacji usługi).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: ALFA BRAVO s.c. Artur Baza, Bogumił Cenian, ul. Batalionów Chłopskich 27/2, 81-415 Gdynia.
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych ALFA BRAVO s.c.:

Artur Baza, e-mail: rodo@alfabravo.pl

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

img-fluid +48 515 515 612
Napisz do nas