Polityka prywatności i plików cookies

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych - RODO.

Polityka prywatności i plików cookies 
serwisów internetowych https://abhost.pl/ oraz alfabravo.pl (dalej jako „Polityka”)

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisów internetowych https://abhost.pl oraz https://alfabravo.pl („Serwis”) oraz w ramach świadczenia powiązanych z Serwisem usług przez Administratorów. Jeżeli z postanowień niniejszej Polityki nie wynika inaczej, terminy zdefiniowane i pisane z wielkiej litery w Regulaminie zamieszczonym pod adresem https://abhost.pl/regulamin-uslug-hostingowych/ stosuje się również w niniejszej Polityce.

Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych są Artur Baza oraz Bogumił Cenian prowadzący działalność jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą ALFA BRAVO Artur Baza, Bogumił Cenian S.C. przy ul. Batalionów Chłopskich 27/2, 81-415 Gdynia, adres korespondencyjny: ul. Morelowa 25/1, 83-240 Reda, NIP: 5862320202, REGON: 367683291 (dalej jako „Administratorzy”).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratorów jest

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej jako „Rozporządzenie” lub „RODO”). Oficjalny tekst Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2019, poz. 1781, (dalej jako „Ustawa”).

Z uwagi na brak spełnienia przez Administratorów przesłanek wskazanych w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia, Administratorzy nie wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym wszelki kontakt w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Administratorów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@alfabravo.pl

Administratorzy dokładają szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów Administratorów (dalej jako „Użytkownicy”). Administratorzy gwarantują poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy Rozporządzenia i Ustawy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administratorzy mogą podejmować decyzje w indywidualnych przypadkach w sposób zautomatyzowany oraz stosować profilowanie Użytkowników.

Administratorzy nie gromadzą ani nie przetwarzają danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. W przypadku przesłania przez Użytkownika danych wrażliwych, Administratorzy nie będą ich przetwarzali i natychmiast je usuną. Administratorzy nie chcą również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

2. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorami poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres rodo@alfabravo.pl

3. Powierzenie danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz profesjonalnego świadczenia swoich usług, konieczne jest korzystanie przez Administratorów z usług podmiotów zewnętrznych. Administratorzy korzystają wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia.

Administratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

Wszystkie podmioty, którym Administratorzy powierzają przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków w ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Administratorzy mogą przekazywać dane osobowe do państw trzecich, tj. podmiotów przetwarzających mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Z każdym z podmiotów przetwarzających, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administratorzy mogą mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych

5. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratorów.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu Serwisu. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz modułu do zarządzania cookies dostępnego w Serwisie albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

Administratorzy wykorzystują pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu: identyfikacji Użytkowników; zapamiętywania aktywności Użytkownika w Serwisie; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania, prowadzenia statystyk.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Administratorzy korzystają z narzędzia Google Analytics w celu tworzenia statystyk i ich analizy oraz optymalizacji działania Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google Analytics. W ramach korzystania z Google Analytics Administratorzy nie gromadzą jakichkolwiek danych osobowych.

Administratorzy, w celu polepszenia jakości świadczonych usług, korzystają również z narzędzi: Google Ads, Facebook Ads, Pixel Facebook, HotJar.

Więcej informacji o ochronie danych w Google oraz Facebooku, w tym standardowe klauzule umowne na podstawie których dane mogą być przekazywane poza EOG, Użytkownik może znaleźć na stronach:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update, https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

6. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratorów w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

img-fluid +48 515 515 612
Napisz do nas